Constitution

quetelet-numbers

ADOLPHE QUETELET VERENIGING
vereniging zonder winstoogmerk
identificatienummer 7/53
ondernemingsnummer 0410.545.471

SOCIETE ADOLPHE QUETELET
association sans but lucratif
numéro d’ Identification 7/53
numéro d’ Entreprise 0410.545.471

Constitution of the society - NL

Op de Buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2011 werd, met eenparigheid van stemmen de zetel van de vereniging verplaatst van Brussel naar 3590 Diepenbeek, Agoralaan – Gebouw D, Universiteit Hasselt en werd de tekst van de statuten van de vereniging aangepast en integraal vervangen als volgt:

A. Benaming, zetel, doelstelling en duur
Art. 1.

Benaming
De “Adolphe Quetelet Vereniging” is een vereniging zonder winstoogmerk. Zij werd gesticht op 3 december 1952 en is de Belgische sectie van “The International Biometric Society”. Zij wordt hierna ook kortweg ‘de Vereniging’ genoemd.
Doel
De vereniging beoogt de ontwikkeling van de kwantitatieve biologie in al haar brede aspecten. Zij kan haar doel slechts wijzigen, mits naleving van artikel 8 van de vzw-Wet.
Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd aan de Universiteit Hasselt, Agoralaan – Gebouw D, 3590 Diepenbeek in het gerechtelijk arrondissement Hasselt. De zetel kan overgebracht worden naar een willekeurige andere plaats door een beslissing van de Algemene Vergadering.
Duur
De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

B. De leden van de vereniging
Art. 2. De vereniging telt reguliere leden (in het Frans: ‘membres titulaires’), gepensioneerde leden, institutionele en corporatieve leden en studentenleden. Zij kan ook ereleden tellen. De effectieve leden bestaan uit de reguliere leden, gepensioneerde leden en ereleden.
Art. 3. Om lid te zijn, moet men zijn woonplaats in België hebben en lid zijn van The International Biometric Society, voorgedragen worden door minstens éen lid van de Adolphe Quetelet Vereniging en aanvaard zijn door haar raad van bestuur. Er mogen niet minder dan tien effectieve leden zijn. Enkel de effectieve leden nemen stemgerechtigd deel aan de algemene vergadering.
Art. 4. De toetreding van reguliere leden, gepensioneerde leden, institutionele en corporatieve leden en studentenleden gebeurt volgens de hierna beschreven procedure: De kandidaturen worden voorgesteld aan de raad van bestuur na ontvangst van een geschreven aanvraag tot toetreding, getekend door minstens éen effectief lid. De raad van bestuur doet uitspraak op basis van een meerderheid over de ontvangen toetredingsaanvragen en onderwerpt ze ter bekrachtiging aan de statutaire algemene vergadering bij tweederde meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Art. 5. Het bedrag van het lidgeld van de reguliere leden, geassocieerde leden institutionele en corporatieve leden en studentenleden wordt elk jaar vastgelegd door de algemene vergadering. Het lidgeld is minstens gelijk aan het lidgeld van de The International Biometric Society en maximaal gelijk aan 150,- euro voor reguliere leden, gepensioneerde leden en studentenleden. Het lidgeld van de Adolphe Quetelet Vereniging omvat het lidgeld van The International Biometric Society en dekt het elektronische abonnement op het tijdschrift ‘Biometrics’ en ‘Jabes’ evenals de ‘Biometric Bulletin’. De institutionele en corporatieve leden duiden 1 persoon in hun midden aan die op zijn of haar naam van alle voordelen van een regulier lid kan genieten en voor de toepassing van deze statuten ook als regulier lid dient beschouwd te worden. De institutionele en corporatieve leden genieten bovendien nog de speciale voordelen die The International Biometric Society aan deze leden toekent.
Art. 6. Men verliest het lidmaatschap van de vereniging:
– door ontslag, waarbij men het lidgeld voor het lopende jaar schuldig blijft,
– door schrapping omwille van het niet betalen van het lidgeld of omwille van ernstige redenen.
De schrapping omwille van ernstige redenen wordt uitgesproken, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering bij geheime stemming en met tweederde (2/3de) meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden; er is geen beroep mogelijk.
Art. 7. De titel van erelid van de Adolphe Quetelet Vereniging kan toegekend worden door de algemene vergadering aan personen die, door hun werk of hun steun, een buitengewone bijdrage geleverd hebben tot de realisatie van het doel van de vereniging. De titel van erelid wordt toegekend op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering bij geheime stemming en met tweederde (2/3de) meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden.

C. Middelen van de vereniging
Art. 8.
De middelen van de vereniging bestaan uit:
1. De lidgelden van haar leden.
2. De schenkingen, (hand)giften en legaten.
3. De subsidies die haar zouden kunnen worden toegekend.
4. De inkomsten ten uitzonderlijke titel voortkomende uit activiteiten van de vereniging, zoals verkoop van rapporten, inschrijfkosten voor congressen, etc., inkomsten van goederen en waarden van welke aard ook.

D. De organen van de vereniging
Art. 9. De organen van de vereniging zijn:
1. De algemene vergadering
2. De raad van bestuur.
D1. Algemene vergadering
Art. 10. De algemene vergadering bestaat uit de verzameling van reguliere leden, geassocieerde leden, institutionele en corporatieve leden, ereleden en studentenleden. Alleen effectieve leden hebben stemrecht en zijn verkiesbaar. De beslissingen, genomen conform de statuten, zijn bindend. Zij verbinden alle leden.
Tot haar bevoegdheid behoren:
a. De wijziging van de statuten
b. De benoeming en afzetting van de bestuurders
c. De kwijting aan de bestuurders
d. De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen
e. De vastlegging van het jaarlijks lidgeld, met inachtname van het in deze statuten bepaalde minimum- en maximumbedrag.
f. De ontbinding van de vereniging
g. De toetreding en uitsluiting van een lid van de vereniging
h. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Hetgeen niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering werd toegewezen, valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Art. 11. Er moet minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering worden gehouden (de ‘jaarvergadering’). De jaarvergadering heeft plaats uiterlijk binnen de drie maanden die volgen op de afsluiting van het boekjaar. Zij neemt kennis van de diverse activiteiten van het voorbije boekjaar evenals van het verslag van de raad van bestuur. De algemene vergadering kan tevens in buitengewone zitting bijeenkomen zo vaak als het belang van de vzw dat vereist. Zij moet worden bijeengeroepen van zodra minstens één vijfde (1/5de) van de reguliere leden dit schriftelijk aanvraagt. In dat geval, wordt de vergadering bijeengeroepen binnen de dertig dagen. De leden worden minstens acht dagen voor datum opgeroepen tot de algemene vergadering. De oproep vermeldt ook de agenda van de vergadering. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een effectief lid. Deze laatste kan echter niet meer dan twee leden vertegenwoordigen.
Stemrecht / Beslissingsquorum.
Zoals elders in de statuten reeds bepaald, zijn enkel de effectieve leden stemgerechtigd. Op de algemene vergadering heeft ieder effectief lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of onderhavige statuten anders bepalen. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken, tenzij de statuten zulks uitdrukkelijk toelaten. De besluiten van de algemene vergadering worden genotuleerd door de secretaris en in een register van processen-verbaal opgenomen. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. Het register wordt op de maatschappelijke zetel bewaard door de zorgen van de secretaris van de raad van bestuur. Ze worden getekend door de Voorzitter en de secretaris. Voor wat de statutenwijzigingen betreft, bepaalt de wet bijzondere aanwezigheids- en beslissingsquota (zie onder meer artikel 8 en artikel 20 vzw-Wet).
D2. Raad van bestuur

Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit:
a. Verkozen leden (8), zijnde een voorzitter, een ondervoorzitter en zes gewone leden verkozen onder de effectieve leden.
b. Leden van rechtswege (ex-officio), te weten de leden van de vereniging die leden voor het leven zouden zijn of leden van de raad van The International Biometric Society en die wensen deel te nemen aan het bestuur van de vereniging.
De betrokken leden moeten in België wonen, meerderjarig zijn, en genieten van hun burgerlijke en politieke rechten.
Art. 13. De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen voor een periode van twee jaar en de voorzitter kan pas herkozen worden in deze hoedanigheid na een tussenperiode van zes jaar. De voorzitter en de ondervoorzitter zullen gekozen worden uit verschillende taalgroepen. Voor elk van deze functies zal een wisseling tussen de Franstalige en Nederlandstalige taalgroep worden nageleefd. De acht leden van de raad worden verkozen voor de duur van vier jaar en vier leden zijn elke 2 jaar hernieuwbaar. Een minimale vertegenwoordiging van 3 leden uit elke taalgroep is vereist.
Art. 14. De raad van bestuur, met uitzondering van de ex-officio leden, wordt verkozen door de algemene vergadering. Alle stemgerechtigde leden worden via een persoonlijke brief opgeroepen met aanduiding van de voorstellen op de agenda. De kandidaturen moeten schriftelijk worden ingediend, minstens twee maand voor de algemene vergadering. De verkiezing vindt plaats door middel van een geheime stemming. De modaliteiten van de stemming worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Art. 14bis. De raad van bestuur duidt elk jaar binnen haar schoot een secretaris en een schatbewaarder aan, die samen met de voorzitter en de ondervoorzitter het Bureau vormen.
Art. 15. Als de plaats van een bestuurder vacant wordt in de loop van het jaar, voorziet de raad in een voorlopige vervanging van het uittredend lid. Er wordt overgegaan tot een definitieve vervanging op de eerste algemene vergadering volgend op deze vacature. Het vervangend lid voltooit het voorziene mandaat van zijn voorganger.
Art. 16. Intern bestuur.
De raad van bestuur bestuurt de vereniging. Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur te verrichten, in het bijzonder ook deze in relatie tot The International Biometric Society, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet of onderhavige statuten uitdrukkelijk toekennen aan de algemene vergadering. De raad van bestuur heeft het recht te oordelen over de toetredingsaanvragen van nieuwe leden (regulier, institutioneel, corporatief, geassocieerd en studenten-leden) die haar worden toegestuurd in de loop van het jaar. De beslissingen worden evenwel onderworpen aan de jaarlijkse statutaire algemene vergadering voor definitieve bekrachtiging (zie hierboven). De raad van bestuur draagt met name de volgende bevoegdheden, zonder exhaustief te zijn: zij beheert de goederen van de vereniging, aanvaardt de legaten en schenkingen, maakt de jaarrekening op, beveelt het nazicht van de rekeningen, roept de algemene vergaderingen samen, voert haar besluiten uit en rapporteert jaarlijks haar activiteiten aan de algemene vergadering. De raad van bestuur komt samen op vraag van de voorzitter wanneer deze het nuttig acht of wanneer drie van haar leden er de wens toe uitdrukken. Op uitdrukkelijke vraag van deze laatsten, zal de bijeenkomst plaats vinden binnen de veertien dagen na hun verzoek daartoe.
Aanwezigheids- en beslissingsquorum.
De besluiten zijn slechts geldig wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. De besluiten worden echter geldig genomen op een tweede vergadering, opgeroepen voor hetzelfde onderwerp, wat ook het aantal aanwezige leden weze. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met de meerderheid van zijn leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend. De besluiten van de Raad Van Bestuur worden in een register van processen-verbaal opgenomen. Dit register wordt op de maatschappelijke zetel bewaard en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur bij de volgende vergadering. Ze worden getekend door de Voorzitter en de secretaris.
Art. 17. Vertegenwoordiging (naar derden toe).
De voorzitter en de secretaris, gezamenlijk, vertegenwoordigen de vzw in en buiten rechte. Zij doen dit, zonder zich te moeten verantwoorden aan derden door een voorafgaande beslissing uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur. De gewone lopende correspondentie wordt zonder onderscheid ondertekend door de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder.

E. Begroting en rekeningen
Art. 18. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Art. 19. Ieder jaar en ten laatste tegen de datum voorzien voor de jaarvergadering, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig de vzw-wet, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kan twee verificateurs van de rekeningen aanduiden.
Art. 20. De boekhoudkundige stukken worden gezamenlijk ondertekend door de voorzitter en de schatbewaarder.

F. Over de ontbinding en vereffening
Art. 21.
In het geval van vrijwillige ontbinding, duidt de algemene vergadering één of twee vereffenaren aan en bepaalt hun bevoegdheid.
Art. 22. In alle gevallen van gerechtelijke of vrijwillige ontbinding, op welk ogenblik en voor welke reden deze zich ook moge voordoen, zal het actief dat overblijft na het vereffenen van de schulden en aanzuiveren van de lasten, worden overgemaakt aan een werk dat zoveel mogelijk een analoog doel en onderwerp heeft als dat van de huidige vereniging. Dit werk zal aangeduid worden door de algemene vergadering, of desgevallend door de vereffenaren.

G. Statutenwijzigingen
Art. 23.
De huidige statuten kunnen gewijzigd worden tijdens de algemene vergadering op voorstel van de raad of wanneer de vraag schriftelijk wordt gesteld door minstens één vijfde (1/5de) van de reguliere leden van de vereniging, door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter. De bepalingen van de vzw-wet dienen daarbij nageleefd te worden, onder voorbehoud van strengere bepalingen in huidige statuten.

H. Slotbepalingen
Art. 24.
– Deze statuten zijn opgesteld in het Nederlands en in het Frans; beide teksten zijn gelijkwaardig. De vrijheid bij het gebruik der talen wordt gewaarborgd in de schoot van de Vereniging. De mededelingen, tussenkomsten en gedachtenwisselingen bij de bijeenkomsten, en alle publicaties van de Vereniging worden in één van de nationale talen gesteld, of in het Engels. De uitnodigingen en de agenda van de Algemene Vergadering worden in het Nederlands en in het Frans opgesteld.
Art. 25. – Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de huidige statuten, blijft de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, van toepassing.

Constitution of the society - FR

Durant l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2011,
– à l’unanimité des voix, le siège de la société a été déplacé de Bruxelles à 3590 Diepenbeek, Agoralaan – Gebouw D, Universiteit Hasselt;
– les statuts de la société ont été adaptés et le texte des statuts a été remplacé intégralement de la façon suivante:
A. Dénomination, siège, objet et durée
Art. 1.
Dénomination
L’association Société Adolphe Quetelet est une association sans but lucratif. Elle est fondée le 3 décembre 1952, et elle est la section belge de The International Biometric Society. Elle est indifféremment dénommée ci-après la Société .
Objet
L’association a pour but le développement de la biologie quantitative sous ses aspects les plus larges. La modification des buts de l’association n’est possible qu’en respectant l’article 8 de la loi régissant les asbl.
Siège
Le siège de la Société se trouve à l’université Hasselt, Agoralaan – Gebouw D, 3590 Diepenbeek, dans l’arrondissement judiciaire de Hasselt. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’Assemblée Générale.
Durée
L’ASBL est fondée pour durée illimitée.

B. Des membres
Art. 2. La société comprend des membres titulaires, des membres retraités, des membres institutionnels et corporatifs et des membres étudiants. Elle peut aussi compter des membres d’honneur. Les membres effectifs sont composés des membres titulaires, des membres retraités et des membres d’honneur.
Art. 3. Pour être membre, il faut résider en Belgique et être membre de The International Biometric Society, présenté par au moins un membre de la Société Adolphe Quetelet, et être agréé par son conseil d’administration. Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à dix. Seuls les membres effectifs participent avec voix délibérative à l’Assemblée Générale.
Art. 4. L’admission des membres titulaires, des membres retraités, des membres institutionnels et corporatifs, et des membres étudiants se fait d’après la procédure suivante: Les candidatures sont présentées au conseil d’administration suite à une demande d’admission écrite et signée par au moins un membre effectif. Le conseil d’administration statue à la majorité sur les demandes d’admission reçues et les soumet pour ratification à l’assemblée générale statutaire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et représentés..
Art. 5. Le montant de la cotisation des membres titulaires, des membres associés, des membres institutionnels et corporatifs, et des membres étudiants est déterminé chaque année par l’assemblée générale. La cotisation est au minimum égale à la cotisation de The International Biometric Society et au maximum égale à 150 euros pour les membres titulaires, les membres retraités et les membres étudiants. La cotisation de la Société Adolphe Quetelet comprend la cotisation de The International Biometric Society et couvre l’abonnement électronique à la revue Biometrics et Jabes, et au Biometric Bulletin. Les membres institutionnels et corporatifs nomment en leur sein une personne qui jouira en son nom de tous les avantages d’un membre titulaire et qui, pour l’application de ces statuts, sera considéré comme membre titulaire. Les membres institutionnels et corporatifs jouiront également de tous les avantages prévus pour ces derniers par The International Biometric Society.
Art. 6. La qualité de membre de l’association se perd par
– la démission, auquel cas la cotisation de l’année en cours reste due,
– par la radiation pour non-paiement de cotisation, ou pour motifs graves.
La radiation pour motifs graves est prononcée, sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale par vote secret à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents et représentés; elle est sans appel.
Art. 7. La qualité de membre d’honneur de la Société Adolphe Quetelet peut être conférée par l’assemblée générale aux personnalités qui, par leurs travaux ou leur appui, ont apporté une collaboration exceptionnelle à la réalisation du but de l’association. La nomination est prononcée, sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale par vote secret à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents et représentés.

C. Ressources de l’association
Art. 8. Les ressources de l’association se composent:
1. Des cotisations de ses membres.
2. De libéralités, dons et legs.
3. Des subventions qui pourraient lui être accordées.
4. Du produit des ressources créées à titre exceptionnel, telles que ventes de bulletins, droits d’entrée à des conférences, etc., du revenu des biens et valeurs de toute nature.

D. Des organes de l’association
Art. 9. Les organes de l’association sont:
1. L’assemblée générale.
2. Le conseil d’administration.
D1. Assemblée générale
Art. 10. L’assemblée générale est constituée par l’ensemble des membres titulaires, des membres associés, des membres institutionnels et corporatifs, des membres d’honneur et des membres étudiants. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote et sont éligibles. Les résolutions prises conformément aux statuts font foi. Elles engagent tous les membres.
Sont réservées à sa compétence :
a. Les modifications aux statuts sociaux.
b. La nomination et la révocation des administrateurs.
c. La décharge octroyée aux administrateurs.
d. L’approbation des budgets et des comptes.
e. La fixation de la cotisation annuelle, respectant le montant minimal et maximal déterminé par ces statuts.
f. La dissolution volontaire de l’association.
g. L’admission et l’exclusion des membres de la Société.
h. Tous les actes où les statuts l’exigent..
Tout ce qui n’est pas attribué par la loi ou les statuts à l’assemblée générale relève de la compétence du conseil d’administration.
Art. 11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale par an (l’assemblée générale annuelle). L’assemblée générale annuelle a lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, qui finit le 31 décembre. Elle prend connaissance du compte des opérations de l’exercice précédent et du rapport du conseil. L’assemblée peut être réunie extraordinairement autant de fois que l’intérêt social l’exige. Elle doit l’être lorsqu’un cinquième (1/5) au moins des membres titulaires en font la demande par écrit. Dans ce cas, l’assemblée est convoquée dans les trente jours. Les membres sont convoqués à l’assemblée générale au moins huit jours avant la date de la réunion. Les convocations contiennent l’ordre du jour. Tout membre peut se faire représenter par un membre effectif. Ce dernier, cependant, ne peut être mandataire pour plus de deux membres.
Droit de vote/ quorum de décision
Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Tous les membres de l’association ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts. Des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. Les délibérations du Conseil d’Administration sont transcrites en minutes par le secrétaire et consignées par des procès-verbaux inscrits sur un registre. Les minutes sont soumises à l’approbation des membres du conseil d’administration à la séance suivante. Le registre est tenu au siège social par le soin du secrétaire du conseil d’administration. Ils sont signés par le Président et le secrétaire. L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts que conformément aux articles 8 et 20 de la loi relative aux associations sans but lucratif.

D2. Conseil d’administration
Art. 12. L’association est administrée par un conseil, comprenant:
a. Des membres élus (8), qui sont un Président, un Vice-Président ainsi que six membres ordinaires élus parmi les membres effectifs.
b. Des membres de droit (ex-officio), à savoir les membres de l’association qui seraient membres à vie ou membres du conseil de The International Biometric Society et qui désirent participer à la gestion de l’association.
Les membres ci-dessus doivent résider en Belgique, être majeurs,et jouir de leurs droits civils et politiques.
Art. 13. Le Président et le Vice-Président sont élus pour une période de deux ans et le Président ne peut être réélu en cette qualité avant un délai de six ans. Le Président et le Vice-Président seront choisis dans des groupes linguistiques différents. Pour chacun de ces postes, une alternance sera respectée entre les groupes linguistiques francophone et néérlandophone. Les huit membres du conseil sont élus pour quatre ans et quatres membres sont renouvelables tous les deux ans. Une réprésentation minimale de 3 membres de chaque groupe linguistique est respectée.
Art. 14. Le conseil, à l’exception des membres de droit, est élu par l’assemblée générale. Tous les membres qui ont le droit de vote sont convoqués par lettre individuelle avec indication des propositions à l’ordre du jour. Les candidatures doivent être présentées par écrit deux mois au moins avant l’assemblée générale. L’élection a lieu au scrutin individuel; les modalités de scrutin sont définies par une règlement d’ordre intérieur.
Art. 14 bis. Le conseil désigne chaque année en son sein un Secrétaire et un Trésorier qui avec le Président et le Vice-Président forment le Bureau.
Art. 15. Si une vacance se produit au cours de l’année, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement du membre sortant. Il est procédé au remplacement définitif lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance. Le membre remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 16. Administration Interne
Le conseil administre l’association. Il a le pouvoir de poser tous les actes administratifs, en particulier en relation avec The International Biometric Society, à l’exception des actes qui sont explicitement assignés à l’assemblée générale par la loi ou les statuts soumis. Le conseil a le droit de statuer sur les demandes d’admission des nouveaux membres (titulaires, institutionnels, corporatifs, associés et étudiants) qui lui sont adressées en cours d’année. Les décisions sont cependant soumises à l’assemblée générale annuelle statutaire pour ratification définitive. Le conseil a notamment les attributions suivantes – sans vouloir être exhaustif -: il gère les biens de l’association, accepte les legs et dons, établit le compte annuel, ordonne les vérifications des comptes, convoque les assemblées générales, exécute leurs décisions et fait rapport annuellement à l’assemblée générale de son activité. Le conseil se réunit sur convocation du Président lorsque celui-ci le juge utile ou lorsque trois de ses membres en expriment le désir. Sur demande expresse de ceux-ci, la séance devra être tenue dans les quinze jours suivants.
Quorum de présence et de décision
Les résolutions ne sont valables que si la majorité des membres est présente. Toutefois, à une deuxième séance convoquée pour le même objet, les décisions sont valablement prises quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège social et soumis à l’approbation des membres du conseil d’administration à la séance suivante. Ils sont signés par le Président et le secrétaire.
Art.17. Représentation
Le Président et le Secrétaire ont ensemble la signature sociale. Ils engagent valablement l’association, sans avoir à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable de l’assemblée générale et du conseil. Les actes du service journalier ainsi que la correspondance courante sont signés indistinctement par le Président, le Secrétaire ou le Trésorier.

E. Des budgets et comptes
Art. 18. L’année sociale commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Au terme de l’année sociale et au dernier la date prévu pour l’Assemblée Générale, le conseil arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain exercice. L’un et l’autre sont communiqués aux membres de l’assemblée générale ordinaire pour approbation. L’assemblée générale peut désigner deux vérificateurs aux comptes.
Art. 20. La signature des pièces comptables est effectuée conjointement par le Président et le Trésorier.

F. De la dissolution et liquidation
Art. 21. En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désigne un ou deux liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.
Art. 22. Dans tous les cas de dissolution judiciaire ou volontaire, à quelque moment et pour quelque cause qu’elle se produise, l’actif social restant net, après acquittement des dettes et apurement des charges, sera affecté à une oeuvre ayant, autant que possible, un but et un objet analogues à ceux de la présente association. Cette oeuvre sera désignée par l’assemblée générale, ou le cas échéant, par les liquidateurs.

G. De la révision des statuts
Art. 23. Les présents statuts pourront être modifiés en assemblée générale sur la proposition du conseil ou si la demande en est faite par au moins un cinquième des membres titulaires sous la forme d’une lettre recommandée adressée au Président. Les dispositions de la loi sur les asbl doivent être respectées, sous réserve de dispositions plus contraignantes dans les présents statuts.

H. Clauses finales
Art. 24. – Les présents statuts sont établis en langue française et néerlandaise, l’une et l’autre faisant foi. La liberté dans l’emploi des langues est garantie au sein de la Société. Les communications et discussions aux séances et toutes les publications de la Société se feront dans l’une des langues nationales ou en anglais. Les convocations et ordres du jour de l’assemblée générale sont établis en langues française et néerlandaise.
Art. 25. – Tout ce qui n’est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002, régissant les Associations Sans But Lucratif.